Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Návštevný poriadok

Na tomto mieste sme pre vás pripravili časť znenia platnej vyhlášky - Návštevného poriadku. Čo by ste na ňom zmenili? Aké námety pre jej zlepšenie (zmeny) máte?


Zapojte sa do diskusie. Nechajte na seba kontakt.


Posledný deň: 0, posledný týždeň: 0, celkovo: 231 prístupov z 134 unikátnych IP adries.

Všeobecne záväzná vyhláška
Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 z 29.júna 1999
o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Krajský úrad v Prešove podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom v Žiline, vyjadrení dotknutých obcí a prerokovaní so Správou národných parkov Slovenskej republiky – Správou Tatranského národného parku (ďalej len „Správa národného parku“) ustanovuje:

§ 1
Účel všeobecne záväznej vyhlášky

Účelom všeobecne záväznej vyhlášky (ďalej len “vyhláška“) je prispieť k ochrane prírody a krajiny Tatranského národného parku (ďalej len „národný park“), ako aj k jeho únosnému kultúrno-výchovnému využívaniu.

§ 2
Predmet vyhlášky

(1) Návštevný poriadok národného parku (ďalej len „návštevný poriadok“) upravuje podrobnosti o povinnostiach návštevníkov národného parku, o rozsahu a spôsobe dopravy na jeho území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku.
(2) Územie národného parku je vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady č. 11/1949Zb. SNR o Tatranskom národnom parku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. a nariadením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/1991 Zb. Mapa národného parku je v prílohe č. 1.

§ 3
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za
a) návštevníka národného parku každá fyzická osoba nachádzajúca sa na území národného parku za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania,
b) kultúrno-výchovné využívanie národného parku každý pobyt v prírode za účelom poznávania prírodných a historických hodnôt národného parku, oddychu, liečenia, rehabilitácie, športovej, kultúrnej, rekreačnej alebo inej spoločenskej činnosti,
c) športovú činnosť najmä turistika, horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, lyžovanie, táborenie, stanovanie, vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami, závesné lietanie, cykloturistika, plavba na člnkoch alebo iným spôsobom, športové potápanie, jazda na koňoch,
d) turistický chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou turistickou značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 alebo tyčovým označením nad hornou hranicou lesa a prechod po ňom nie je zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody,
e) náučný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou náučného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 a informačnou tabuľou o prírodných zaujímavostiach územia, prípadne doplnený o sprievodcu vydaného tlačou,
f) kúpeľný chodník taký chodník, ktorý je v teréne vyznačený normalizovanou značkou kúpeľného chodníka, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
g) cykloturistickú trasu taká trasa určená na cykloturistiku, ktorá je v teréne vyznačená značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
h) vyhliadkový a výcvičný nízky let vzdušným dopravným prostriedkom (napríklad závesným klzákom a kĺzavým padákom, rogalom, bezmotorovým lietadlom, motorovým lietadlom, vrtuľníkom) akýkoľvek let, ktorý sa uskutočňuje pod hranicou 4000 m nad morom,
i) masové športové, rekreačné a iné spoločenské podujatie každé organizované podujatie uskutočňujúce sa na jednej lokalite (dolina, vrchol) presahujúce počet 100 účastníkov.

§ 4
Podmienky využívania územia národného parku a dozor nad ich dodržiavaním

(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku ustanovujú osobitné predpisy.1) Pre chránené územia so štvrtým a piatym stupňom ochrany a pre ochranné pásma platia osobitné podmienky ochrany uvedené v § 16 a 17 zákona.
(2) Územie národného parku, chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok je po obvode na prístupových komunikáciách a trasách turistických a náučných chodníkoch označené tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a nápisom s uvedením príslušnej kategórie chráneného územia a jeho ochranného pásma, prípadne doplňujúcou informačnou tabuľou.
(3) Územie národného parku je prístupné návštevníkom národného parku najmä za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania. K tomu im slúžia turistické, náučné a kúpeľné chodníky, cykloturistické trasy a informačné strediská ochrany prírody.
(4) Návštevníci národného parku sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia, vrátane znečisťovania národného parku odpadkami. Je zakázané poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať a zbierať chránené rastliny vrátane húb a lišajníkov, rušiť chránené živočíchy, najmä ich usmrcovať, zraňovať, chytať, premiestňovať, ničiť a poškodzovať ich biotopy a obydlia a ničiť a zbierať chránené nerasty a chránené skameneliny. Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
(5) Návštevníci národného parku môžu vykonávať pešiu turistiku len po turistických, náučných a kúpeľných chodníkoch s výnimkou tých, na ktorých bol pohyb obmedzený alebo zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku sú uvedené v prílohe č. 3. V chránených územiach s piatym stupňom ochrany je pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka.  Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16. júna do 31. októbra v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu 2) (ďalej len „oprávnená osoba“) za podmienok uvedených v prílohe č. 4.
(6) Návštevníci národného parku môžu v chránenom území s tretím stupňom ochrany vchádzať a stáť motorovým vozidlom (nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom) na verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou; motorové vozidlá môžu parkovať na miestach označených ako parkoviská do výšky ich kapacity.
(7) Návštevníci národného parku môžu v chránenom území s tretím stupňom ochrany vchádzať a stáť nemotorovým dopravným prostriedkom (dopravné prostriedky pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily) na verejných pozemných komunikáciách s neobmedzenou automobilovou premávkou; individuálna cykloturistika sa môže vykonávať aj po vyhradených cykloturistických trasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5.
(8) Návštevníci národného parku môžu v chránených územiach s piatym stupňom ochrany vykonávať individuálnu cykloturistiku po vyhradených cykloturistických trasách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5.
(9) Vo vzdušnom priestore nad územím národného parku sa nemôžu vykonávať vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými prostriedkami s výnimkou letov na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch uskutočňovaných na vyhradených miestach uvedených v prílohe č. 6.
(10) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len s ochranným košom a vodiacim remeňom. V chránených územiach s piatym stupňom ochrany platí zákaz voľného púšťania, vodenia a nosenia psov.
(11) Na území národného parku sa zakazuje rušiť pokoj a ticho, a to najmä svetelnými efektmi, nadmernou hlučnosťou pri použití reprodukovanej hudby mimo uzavretých priestorov budov.3)
(12) Na účely kultúrno-výchovného využívania národného parku sa vyhradzujú
a) trasy na zjazdové a bežecké lyžovanie (príloha č. 7),
b) miesta na vykonávanie horolezectva, skalolezectva a skialpinizmu spolu s podmienkami ich vykonávania (príloha č. 8),
c) miesta na zakladanie ohňa vybudované na tento účel.
(13) Na výkon činností uvedených v odseku 5 až 12 mimo určených a vyhradených trás a miest, na výkon činností, ktoré nie sú na území národného parku dovolené alebo na výkon činností, ktorých podrobnosti nie sú vo vyhláške upravené, sa vyžaduje súhlas alebo výnimka orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona.
(14) V chránených územiach s piatym stupňom ochrany okrem dodržiavania vyššie uvedených podmienok ochrany je zakázané vykonávať činnosti uvedené v § 17 zákona, najmä zbierať nerasty a skameneliny, poškodzovať vegetačný a pôdny kryt, vstupovať do priepastí a nesprístupnených jaskýň, fajčiť, rušiť pokoj a ticho, znečisťovať územie odpadkami.

§ 5

(1) Štátny dozor vo veciach ochrany prírody a krajiny v národnom parku vykonáva Krajský úrad v Prešove, Krajský úrad v Žiline, Okresný úrad v Poprade, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad v Tvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline.
(2) Zákonom ustanovené úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny v národnom parku plnia členovia stráže prírody 4) a pracovníci Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody.5)

§ 6

(1) Okresný úrad v Poprade, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad v Tvrdošíne, Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach a Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline môže uložiť pokutu právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo fyzickej osobe, ak sa dopustí na území národného parku protiprávneho konania na úseku ochrany prírody a krajiny.6)
(2) Orgány ochrany prírody a krajiny uvedené v odseku 1, členovia stráže prírody a pracovníci Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody sú oprávnení ukladať a vyberať blokové pokuty za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny.

§ 7 Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda činnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.


Ing. Jozef Polačko
prednosta Krajského úradu v Prešove


1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (úplné znenie vyhlásené pod č. 14/1994 Z.z.).
2) Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4) § 58 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
5 ) § 58 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
6 ) § 64 až 66 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

 

Kapitoly