Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Dohoda spolkov


Zapojte sa do diskusie. Nechajte na seba kontakt.


Posledný deň: 0, posledný týždeň: 0, celkovo: 185 prístupov z 107 unikátnych IP adries.


Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu
(krátené)

Účastníci:

1) KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

2) SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES

3) SLOVENSKÝ VYSOKOHORSKÝ TURISTICKÝ SPOLOK

4) SLOVENSKÝ CYKLOKLUB

5) OBČIANSKA INICIATÍVA NAŠE HORY

Preambula

Účastníci dohody v záujme prezentovania vôle spolupracovať v problematike ochrany našich hôr a prístupu do nich,

v záujme naplnenia ústavného práva na ochranu životného prostredia podľa čl. 44 a 45 Ústavy Slovenskej republiky a Ústavného práva na slobodu pohybu a pobytu podľa čl. 8 Ústavy Slovenskej republiky,

v snahe prispôsobiť legislatívnu úpravu ochrany prírody a krajiny Slovenskej republiky právnym pomerom vo vyspelých demokratických štátoch,

v snahe prispôsobiť ochranu prírody zdravému záujmu demokratickej spoločnosti, a nie obchodným záujmom jednotlivcov,

s cieľom prezentovať verejnosti, že turisti nie sú nepriatelia prírody, ale naopak sú ľuďmi s pozitívnym prístupom k prírode o k jej ochrane,

a v záujme odbúrania systému kolektívnych sankcií a jeho nahradenia spravodlivým systémom individuálnych sankcií

sa stretli a uzatvárajú nasledujúcu dohodu:

 

Čl. I

Účastníci budú spoločne postupovať v otázkach zakotvenia úpravy ochrany prírody do právneho poriadku Slovenskej republiky tak, aby táto bola zákonmi, návštevnými poriadkami a inými právnymi predpismi daná do súladu s čl. 23 Ústavy Slovenskej republiky o slobode pohybu a pobytu a s čl. 44 a 45 Ústavy Slovenskej republiky o práve na ochranu životného prostredia, a tak, aby zákon o ochrane prírody nestanovoval systém univerzálneho zákazu s výnimkami, ale aby stanovoval systém konkrétnych zákazov v oblastiach, v ktorých to spoločenský záujem vyžaduje, teda aby Slovenská republika bola štátom univerzálnej slobody s konkrétnymi výnimočnými zákazmi, a nie štátom univerzálneho zákazu s konkrétnymi výnimočnými povoleniami, čím by sa právna úprava ochrany prírody a krajiny priblížila zneniu čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ktorého podstatou je povoliť všetko, čo nie je zakázané. V nadväznosti na to budú účastníci spolupracovať v záujme prispôsobenia aj návštevných poriadkov a iných dokumentov súvisiacich s veľkoplošnými chránenými územiami, najmä národnými parkami, chránenými krajinnými územiami, oblasťami NATURA 2000, chránenými územiami európskeho významu, chránenými vtáčími územiami a inými tejto filozofii, a taktiež pôsobiť na zosúladenie slovenskej právnej úpravy ochrany prírody a krajiny s právnou úpravou a praxou vo vyspelých demokratických štátoch.

Čl. II

Účastníci sa dohodli na spoločnom pôsobení na kompetentné subjekty v záujme urýchlenej, avšak kvalitnej prípravy nového zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý by bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania najneskôr v roku 2014.

Čl. III

Účastníci budú spolupracovať pri zavádzaní systému individuálnej zodpovednosti v oblasti ochrany prírody a krajiny na úkor systému kolektívnej zodpovednosti. Účastníci nepovažujú za vhodné v dôsledku správania sa niekoľkých nezodpovedných osôb trestať všetkých návštevníkov hôr prevažne s pozitívnym vzťahom k prírode. Účastníci konštatujú, že práve turisti sú osobami, ktoré sa ako prvé začali o prírodu starať a bojovať proti jej bezbrehému poškodzovaniu.

Čl. IV

Účastníci budú spoločne presadzovať zavedenie systému univerzálneho povolenia a individuálnych zákazov vo všetkých oblastiach turistiky, najmä pešej turistiky, cykloturistiky, horolezectva, vysokohorskej turistiky, lyžiarskej turistiky, jazdeckej turistiky, vodnej turistiky a paraglidingu.

Čl. V

 Účastníci budú v oblastiach ochrany životného prostredia a slobody pohybu a pobytu iniciovať verejnú diskusiu s dôrazom na to, aby boli hory rozdelené na oblasti, kde je zakázaná činnosť všetkým osobám bez výnimky, a na oblasti, ktoré sú vhodné pre využitie na mäkký turizmus, t. j. turizmus nevyžadujúci agresívne zásahy do prírody najmä formou investičnej výstavby. Zvláštny dôraz budú účastníci klásť na zamedzovanie konfliktu záujmov osôb oprávnených ukladať povinnosti a zákazy, taktiež na zamedzovanie zneužívania pojmov ochrana prírody a bezpečnosť na súkromné ciele, obzvlášť hmotné zisky.

Čl. VI

Účastníci budú spoločne propagovať a usilovať sa o zameranie právnej úpravy ochrany prírody krajiny len na ochranu prírody krajiny, nie na otázky bezpečnosti. Vlastnú bezpečnosť účastníci považujú za záležitosť, za ktorú je obyvateľ slobodného štátu zodpovedný sám, a preto ho nemožno trestať v tejto oblasti všeobecne záväznými normami. Záchranné zložky štátu sú účastníkmi považované za orgány povinné zasiahnuť v prípade nezodpovedného konania obdobne, ako je tomu u iných silových rezortov v súlade s čl. 35 Ústavy Slovenskej republiky o slobodnej voľbe povolania. V nadväznosti na to budú účastníci pôsobiť na úplné zrušenie zákazov v lokalitách, v ktorých majú takéto zákazy dopad výlučne na bezpečnosť a nezameriavajú sa na ochranu životného prostredia.

Čl. VII

Účastníci budú ešte pred prijatím nového zákona o ochrane prírody a krajiny spolupracovať na urýchlenom sprístupnení turistických, cykloturistických a iných trás v lokalitách, v ktorých nedochádza sprístupnením k poškodzovaniu životného prostredia.

Čl. VIII

Účastníci budú spoločne navrhovať a podporovať technické a finančné riešenia na uprednostňovanie udržiavania turistických, cykloturistických a iných trás pred ich zatváraním, podporovať rušenie nezmyselných a neodôvodnených sezónnych, účelových a časových  uzáver. Účastníci podporujú a budú podporovať uzávery odôvodnené konkrétnym závažným dôvodom ochrany prírody.

Čl. IX

Účastníci splnomocňujú podpredsedu KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, JUDr. Mareka Heinricha, bytom Daniela Dlabača 7, Žilina, telefón 0903 885 395, e-mail: marek.pravo@gmail.com, funkciou ich hovorcu, ktorá bude obsahovať kontakt s verejnosťou, priamo i prostredníctvom médií, v otázkach výkladu tejto dohody a prezentovania ďalších spoločných dohôd a krokov účastníkov vyplývajúcich z tejto dohody. Hovorca svojím podpisom tejto dohody túto funkciu prijíma.

 Čl. X

K tejto dohode po súhlase všetkých účastníkov dohody môže pristúpiť aj ďalší účastník, právnická osoba. Účastníci uvítajú podporu fyzických osôb pôsobiacich v oblasti ochrany prírody a krajiny, turistiky a cestovného ruchu. Účastníci tým vyjadrujú otvorenosť svojej iniciatívy a ochotu napĺňať ustanovenia tejto dohody aj s inými subjektmi, ktoré o to prejavia záujem.

Čl. XI

Od dohody môže ktorýkoľvek účastník kedykoľvek odstúpiť, a to aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od dohody nespôsobuje neplatnosť dohody od samého počiatku a je účinné jeho doručením v písomnej forme hovorcovi, ktorý je povinný do 15 dní od jeho doručenia elektronickou formou oboznámiť všetkých účastníkov o odstúpení od dohody na všetky vyššie uvedené elektronické adresy. O zmene svojej elektronickej adresy je povinný účastník písomne informovať hovorcu. Takéto oznámenie má za účinok povinnosť hovorcu informovať účastníka o odstúpení od dohody na novú elektronickú adresu. O zmene elektronickej adresy hovorca do 15 dní od oznámenia zmeny upovedomí elektronicky ostatných účastníkov dohody.

V Bratislave 14. decembra 2012


Príloha

Celú dohodu s podpismi a v plnom znení tak, ako bola podpísaná si môžete stiahnuť na tomto mieste.